NGÔN NGỮ
[1] Từ điển Anh - Anh - Việt. 300.000 từ và 3.000 hình minh họa
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2009
Ký hiệu: 423 HO-D | Chủ biên:  | Tác giả: Hoàng Chí Dũng
Ngày: 21/10/2018 | Quy cách: 2498tr. : mh; 25 cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Từ điển, Anh, Anh - Việt, 300;000 từ, 3;000 hình minh họa
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản