Các nguồn truy cập tài liệu mở (Nov 10 2015 9:13AM)


TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ  TIẾNG VIỆT

 

      Trung tâm học liệu Đà Nẵng http://lirc.udn.vn

      Thư viện trực tuyến:  http://violet.vn

      Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (VOER):   http://www.voer.edu.vn/ 

      Vietnam Open Code Web:     http://www.vocw.edu.vn/

      Mạng giáo dục Edunet – Bộ GD&ĐT: http://edu.net.vn/media/

      Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến:    http://www.vjol.info/

      Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP):    http://www.fetp.edu.vn/

      Laws of Vietnam:        http://www.asianlii.org/vn/legis/laws/

  

TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ  NƯỚC NGOÀI 

Open Access Publishing  (Picker Memorial Library – Truman State University)

                       http://library.truman.edu/search_articles/open-access.asp 

Đa ngành, nhiều thể loại (sách, tạp chí, tài liệu hội nghị …)

   eScholarship (Đại học California):    http://escholarship.org/                                          

  Danh mục tài liệu chọn lọc (Thư viện Quốc hội Mỹ)  : http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/   

  Danh mục các kho tài liệu nội sinh (OpenDOAR):   http://www.opendoar.org/

  Danh mục tạp chí truy cập mở (DOAJ): (8.599 tạp chí, 965.509 bài báo) : http://www.doaj.org/

  Google Scholar:  http://scholar.google.com.vn/

  Internet Archives:  http://archive.org/advancedsearch.php

  Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-prints and Open Access Journals :   http://digital-scholarship.org/oab/oab.htm

  Cogprints:  http://cogprints.org/  

Khoa học tự nhiên:

 arXiv.org (Đại học Cornell):   http://arxiv.org/

Khoa học và y tế:

 PLOS (tạp chí):  http://www.plos.org/

 U.S. National Library of Medicine (PubMed/ MEDLINE, MeSH,          MedlinePlus) :  http://www.nlm.nih.gov/

 PubMed Central:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

 BioMed Central :  http://www.biomedcentral.com/

Giáo dục:

 Education research global observatory (tạp chí):

       http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

Khoa học kỹ thuật:

 MIT Open Courseware:   http://ocw.mit.edu/index.htm


Công nghệ và Thông tin

 Đại học Arizona:

      http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/105067

 CiteSeer:   http://citeseerx.ist.psu.edu/index

Kinh tế:

 Research Papers in Economics (75 countries):   http://www.repec.org/


Thông tin và thư viện:

 e-Lis:      http://eprints.rclis.org/

 Library Philosophy and Practice (tạp chí): http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm

 

Sách điện tử  đa ngành:

      Project Gutenberg:   http://www.gutenberg.org/

      Google books:    http://books.google.com/


Tạp chí điện tử đa ngành:

      HyperJournal:    http://www.hjournal.org/

      Public Knowledge Project:  http://pkp.sfu.ca/

      e-Publishing Toolkit   :   https://dev.livingreviews.org/projects/epubtk


http://www.glib.hcmuns.edu.vn/ebook/computer.html

Địa chỉ này cung cấp các sách điện tử miễn phí được phân theo các chủ đề gồm: Khoa học xã hội, Tin học và CNTT, Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Khoa học trái đất, Địa chất học, Kỹ thuật kiến trúc.

 

http://www.quantrimang.com/details.asp?Cat_ID=14

Địa chỉ này dành cho các bạn cần đọc sách về Tin học và Công nghệ thông tin.

 

http://www.onlinebooks4free.com/

 Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho các bạn biết tiếng Anh.

 

http://www.free-ebooks.net/index.html

Bạn có thể tham khảo rất nhiều sách điện tử bằng tiếng Anh miễn phí được phân loại theo trên 60 chủ đề.

 

http://onlinesapiens.com/books.html

Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho những bạn đọc biết tiếng Anh với nhiều chủ đề để bạn tham khảo. Đặc biệt có sách hướng dẫn các chiến lược làm bài nghiên cứu  luận văn cho sinh viên.

 

http://ocw.fetp.edu.vn/index.cfm

Địa chỉ này cung cấp các sách điện tử và tài liệu học chương trình kinh tế Fulbright.

 

http://www.nap.edu/

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/books/callover?key=L