LIÊN HỆ

  • Văn phòng: Tầng 1 Khu hiệu bộ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

  • Điện thoại: (+ 84.511) 3699327

  • Email: thuvien@ufl.udn.vn   website: http.//:elib.ufl.udn.vn