TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
Sắp xếp theo:
[1] American Indian Religious Traditions
| NXB: 2005
Ký hiệu: 299 | Tác giả: Suzanne J. Crawford and Dennis F. Kelley
Ngày: 27/10/2015
Từ khóa: American; Indian

[2] Britannica ALMANAC
| NXB: 2009
Ký hiệu: 423. | Tác giả: Jacob E. Safra, Chairman of the Board Jorge Aguilar-Cauz, President
Ngày: 24/12/2015
Từ khóa: Jacob E; Safra, Chairman of the Board Jorge Aguilar-Cauz, President, Britannica ALMANAC

[3] Britannica CONCISE ENCYCLOPEDIA
Ký hiệu: 423 BR-E | Tác giả: Encyclopædia Britannica, Inc.
Ngày: 24/12/2015
Từ khóa: Britannica CONCISE ENCYCLOPEDIA, Britannica, CONCISE ENCYCLOPEDIA

[4] Encyclopedia of AMERICAN EDUCATION
| NXB: 1996
Ký hiệu: 378 | Tác giả: Harlow G. Unger
Ngày: 27/10/2015
Từ khóa: 

[5] Encyclopedia of American Literature of the Sea and Great Lakes
| NXB: 2001
Ký hiệu: 810.9 | Tác giả: Jill B. Gidmark
Ngày: 27/10/2015
Từ khóa: 

[6] The American Economy: A Historical Encyclopedia
| NXB: 2003
Ký hiệu: 917 | Tác giả: Cynthia Clark Northrup
Ngày: 27/10/2015
Từ khóa: 

Tìm thấy: 6 bản