LỊCH SỬ TỔNG QUÁT BẮC MỸ
Sắp xếp theo:
[1] American History
Nhà XB:  McGraw-Hill Humanities | NXB: 2007
Ký hiệu: 420.9 BR-A Twelfth Edition | Chủ biên:  | Tác giả: Alan Brinkley
Ngày: 13/11/2015 | Quy cách: 951p. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  American History,Twelfth Edition,2007,Alan Brinkley, BR-A
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Khái quát về lịch sử nước Mỹ = An outline of American history / Howard Cincotta ; Cao Xuân Biên hiệu đính ; Nguyễn Chiến dịch.
Khái quát về lịch sử nước Mỹ
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2000
Ký hiệu: 973 CI-H | Tác giả: Cincotta, Howard
Ngày: 19/03/2016 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Khái quát về lịch sử nước Mỹ/ Howard Cincotta: Cao Xuân
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Lịch sử, văn hóa, chính trị Hoa kỳ
| NXB: 2008
Ký hiệu: 973 Kh-Q | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Quốc Tế Học
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 105tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lịch sử, văn hóa, chính trị Hoa kỳ, Hoa kỳ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] The unfinished nation : a concise history of the American people / Alan Brinkley.
Nhà XB: McGraw-Hill | NXB: 2000
Ký hiệu: 973 BR-A | Chủ biên:  | Tác giả: Brinkley, Alan
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 1047tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: The unfinished nation : a concise history of the American people, Alan Brinkley;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] United States history atlas
Nhà XB: Oxford University Press | NXB: 2005
Ký hiệu: 420.91 BA-S | Chủ biên:  | Tác giả: Santa Barbara
Ngày: 20/10/2015 | Quy cách: 56p. : ill; 25cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: United States history atlas, history
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ Ở HOA KỲ
Nhà XB: ĐHNN | NXB: 2010
Ký hiệu: 973 ĐĂ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đặng Thị Phương Thùy
Ngày: 28/04/2017 | Quy cách: 74tr. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: CHÍNH PHỦ Ở HOA KỲ;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 6 bản