VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] 100 truyện ngắn hay Nga T.2 / Ngô Văn Phú, Vũ Đình Bình, Phạm Sông Hồng tuyển chọn.
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 1998
Ký hiệu: 891.7 Mô-T T.2 | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Văn Phú
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 844.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 100 truyện ngắn hay Nga T;2
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] 100 truyện ngắn hay Nga T.4 / Ngô Văn Phú, Vũ Đình Bình, Phạm Sông Hồng tuyển chọn.
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 1998
Ký hiệu: 891.7 Mô-T T.4 | Chủ biên:  | Tác giả:  Ngô Văn Phú
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 738tr.;nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 100 truyện ngắn hay Nga T;4
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Ấn tượng Đà Nẵng / Tuyển chọn và biên soạn : Đà Linh, Nguyễn Kim Huy.
Nhà XB: Nxb Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.92834 Ân-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Kim Huy.
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 320tr.:vh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ấn tượng Đà Nẵng / Tuyển chọn
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Bút ký một người đọc sách
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 2009
Ký hiệu: 895.928 NG-H | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Chí Hoan
Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 485tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2009, Nguyễn Chí Hoan, bút ký, nhật ký
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Chế Lan Viên giữa chúng ta / Lê Quang Trang, La Yên sưu tầm và tuyển chọn.
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.92134 Ch-L | Chủ biên:  | Tác giả:  Lê Quang Trang
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 983.:nh;25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chế Lan Viên giữa chúng ta / Lê Quang Trang, La Yên sưu tầm và tuyển chọn;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Cơ Sở Sinh Thái Học
| NXB: 2006
Ký hiệu: 363.7 DƯ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Hữu Thời
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 347tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cơ Sở Sinh Thái Học, Sinh Thái Học;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Đi dọc cánh đồng thơ : Tiểu luận - Phê bình - Chân dung văn học / Trịnh Thanh Sơn.
Nhà XB: Lao động | NXB: 2002
Ký hiệu: 895.924 TR-S
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 439tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đi dọc cánh đồng thơ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Điển hay tích lạ
Nhà XB: VHTT | NXB: 2010
Ký hiệu: 895.92803 NG-Q | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Tử Quang
Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 480tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nguyễn Tử Quang, Điển hay tích lạ, truyện,2010
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Dòng Chảy Văn Hóa Việt Nam
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 895.92 NI-N | Chủ biên:  | Tác giả: . N.I.Niculin
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách:  14.5 x 20.5 cm, :ill: 656tr | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn Hóa, Việt Nam, GS;VS; N;I;Niculin,2010
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Giải thưởng Hồ Chí Minh : nhà văn - tác phẩm.
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhà XB: Hội nhà văn Việt Nam | NXB: 2002
Ký hiệu: 895.9209 Gi-T Giải thưởng Hồ Chí Minh | Chủ biên:  | Tác giả: Hội Nhà Văn Việt Nam
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 1189tr; mh; 25cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Giải thưởng Hồ Chí Minh
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 50 bản / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]