VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] Thai stories for listening and reading practice
| NXB: 2001
Ký hiệu: 495.983 TH-S Nghe 3
Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 170tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thai stories for listening and reading practice, 4171813, listening and reading practice, Thai stories;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Văn học hiện đại Thái Lan
| NXB: 2008
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại Thái Lan,ข้างหลังภาพ, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Văn học hiện đại Thái Lan
| NXB: 2008
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại Thái Lan, คำพิพากษา, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Văn học hiện đại Thái Lan
| NXB: 2009
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại Thái Lan,ความสุขของกะทิ, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Văn học hiện đại Thái Lan
| NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại Thái Lan,ความสุขของกะทิ, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Văn học Thái Lan
| NXB: 2003
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 500tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học Thái Lan, คุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Văn học Thái Lan
| NXB: 2004
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 500tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học Thái Lan, คุยเฟื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Văn học Thái Lan
| NXB: 2008
Ký hiệu: 895.9 VĂ-H
Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 500tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học Thái Lan, คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Viết 4
| NXB: 2008
Ký hiệu: 495.982 VI-Ê Viết 4
Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 144tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Viết 4, หลักและการใช้ภาษาไทย
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 9 bản