VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH
Sắp xếp theo:
[1] 15 American Poets of the XXth Century
Nhà XB: HỘI NHÀ VĂN TT VHNN ĐÔNG TÂY | NXB: 2004
Ký hiệu: 420.8081 CU-H | Chủ biên:  | Tác giả: Cù An Hưng dịch
Ngày: 23/12/2015 | Quy cách: 358p. : ill; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 15 American Poets, XXth Century, 2004, Cù An Hưng, poet, 15 NHÀ THƠ mỸ THẾ KỶ XX
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] American Literature
Nhà XB: Khoa Anh CN | NXB: 1999
Ký hiệu: 810.9738 ĐI-H | Chủ biên:  | Tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 254tr. : mh; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đinh Thị Minh Hiền, 1999, American Literature, American, Literature
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Collected Reading In English & American Literature
Nhà XB: ĐHNN
Ký hiệu: 420.811 PH-B | Chủ biên:  | Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Ngày: 07/12/2015 | Quy cách: 62tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phan Thị Thanh Bình, Collected Reading In English & American Literature, Văn học Mỹ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Exploring the USA
Nhà XB: ĐHNN
Ký hiệu: 420.818 TH-L | Chủ biên:  | Tác giả: Thái Thị Ngọc Liên
Ngày: 07/12/2015 | Quy cách: 93tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thái Thị Ngọc Liên
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Ganga: Journey Down Ganges River
Nhà XB: Island Press | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.9 GR-J | Chủ biên:  | Tác giả: Jilian Grandall Hollick
Ngày: 23/12/2015 | Quy cách: 279p. : ill; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ganga: Journey Down Ganges River, Ganga, Jilian Grandall Hollick, GR-J
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Hearts Blood: Hunting, Spirituality and Wild ness in American
| NXB: 2000
Ký hiệu: 819 PE-D | Chủ biên:  | Tác giả: Petersen, David
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 265p. : ill; 25cm | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: David Petersen, Hearts Blood, Hunting, Spirituality, Wild ness, American, 2000
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] The American Record: Volume 2, Since 1865 ( fifth edition)
Nhà XB: McGraw-hill | NXB: 2006
Ký hiệu: 420.8 GR-W Volume 2 | Chủ biên:  | Tác giả: William Graebner, Leonard Richards
Ngày: 16/11/2015 | Quy cách: 455p. : ill; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: The American Record: Volume 2, Since 1865 fifth edition), AMERICAN, 2006,William Graebner, Leonard Richards
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] The Best American Mystery Stories
Nhà XB: Houghton Mifflin Company | NXB: 2002
Ký hiệu: 819 EL-J | Chủ biên:  | Tác giả: Ellroy, James
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 405p. : ill; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2002,James Ellroy,American Mystery Stories, Mystery Stories
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] The Best American Travel Writing 2002
Nhà XB: Houghton Mifflin Company | NXB: 2002
Ký hiệu: 819 WI-J | Chủ biên:  | Tác giả: Wilson, Jason
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 351p. : ill; 20cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: 2002,Jason Wilson,American Travel
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] The Norton Anthology of American Literature, volume 1
Nhà XB: Norton&Company | NXB: 1998
Ký hiệu: 819 BA-N Volume 1 | Chủ biên:  | Tác giả: Baym, Nina
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 2594p. : ill; 25cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: 1998,American Literature, American, Literature, Nina Baym, volume 1
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 14 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]