KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Sắp xếp theo:
[1] GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nhà XB: GIÁO DỤC VIỆT NAM
Ký hiệu: 551.6 LÊ-K | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Văn Khoa...[Và Những Người Khác]
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 318tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Nhà XB: GIÁO DỤC | NXB: 2003
Ký hiệu: 551 KH-h
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 362tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC, MÔI TRƯỜNG
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI SINH THÁI HỌC NHÂN VĂN
Nhà XB: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Ký hiệu: 557 VU-M | Chủ biên:  | Tác giả: Vũ Quang Mạnh, Hoàng Duy Chúc
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 266tr. : mh; 30 x 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI SINH THÁI HỌC NHÂN VĂN, MÔI TRƯỜNG, SINH THÁI HỌC;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nhà XB: GIÁO DỤC VIỆT NAM | NXB: 2009
Ký hiệu: 557 VU-M | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Văn Khoa...[Và Những Người Khác]
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 299tr. : mh; 30CM | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MÔI TRƯỜNG
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 4 bản