KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Sắp xếp theo:
[1] A quest for perspectives : selected works of S. Chandrasekhar :
Nhà XB: Imperial College Press ; Distributed by World Scientific Pub. Co | NXB: 2001
Ký hiệu: 523.01 CH-S Volume 2 | Chủ biên:  | Tác giả: S. Chandrasekha
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 1472tr. : mh : 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: A quest for perspectives : selected works of S; Chandrasekhar : with commentary, Kameshwar C; Wali,2001
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Glencoe mathematics : applications and connections. Course 1 / Cindy J. Boyd.
Nhà XB: Glencoe/Mc Graw-Hill | NXB: 1999
Ký hiệu: 510 BO-C | Chủ biên:  | Tác giả: Cindy J. Boyd
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 666tr. : mh;25cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Glencoe mathematics : applications and connections; Course 1, mathematics, Cindy J; Boyd,1999
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 2 bản