NGÔN NGỮ
Sắp xếp theo:
[1] Đối thoại Lý Quang Diệu
Nhà XB: Tre | NXB: 2010
Ký hiệu: TO-P 495.92.302 | Chủ biên:  | Tác giả: Tom Plate
Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 13x20.5cm | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa:  Đối thoại Lý Quang Diệu;Tom Plate
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 HO-N Reading | Chủ biên:  | Tác giả: Hoài Nam | Lần mượn: 8
Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 235tr. : mh; 21.5*27.5cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hoài Nam, 2010, LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] TOEFL iBT m Reading Intermediate Level
Nhà XB: Tổng Hợp TPHCM | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.8 TR-O Reading | Lần mượn: 4
Ngày: 06/11/2015 | Quy cách: 264tr:ill:18,5x26 cm | Còn lại: 4/5 | Cho mượn
Từ khóa:  TOEFL iBT m Reading Intermediate Level,2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] TOEFL iBT m Writing Intermediate Level
Nhà XB: Tổng Hợp TPHCM | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.8 TR-V Writing | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Đình Việt | Lần mượn: 6
Ngày: 06/11/2015 | Quy cách: 280tr:ill:18,5x26 cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa:  TOEFL iBT m Writing Intermediate Level,2008;Trần Đình Việt
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] A contrative study on modal makers of weak possibility in english and vietnamese
This thesis titled “A Contrastive Study on Modal Markers of Weak Possibility in English and Vietnamese” studies the linguistic features of Modal Markers of WP in English and Vietnamese. The methods ….
| NXB: 2011
Ký hiệu: 420.4 NG-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết | Lần mượn: 3
Ngày: 09/10/2015 | Quy cách: 76tr. : ill; 30cm | Chỉ đọc
Từ khóa: A contrative study on modal makers of weak possibility in english and vietnamese, vietnamese, english, Nguyễn Thị Tuyết, 2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] An Analysis Of English And Vietnamese Simple sentences In The Light Of Word Grammar
| NXB: 2006
Ký hiệu: 420.4 TR-O | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh | Lần mượn: 3
Ngày: 09/10/2015 | Quy cách: 83tr:30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  An Analysis Of English And Vietnamese Simple sentences In The Light Of Word Grammar,Trần Thị Thùy Oanh,2006
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] an Appreciation Music Fourth Brief Edition
Nhà XB: McGraw Hill Companies Inc | NXB: 2002
Ký hiệu: 420.78 KA-R | Chủ biên:  | Tác giả: Roger Kamien
Ngày: 20/10/2015 | Quy cách: 405p. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Music an Appreciation Fourth Brief Edition, Music
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] An Investigation into Linguistic Features of Metaphor use in English and Vietnamese Advertisements
The thesis aims at investigating conceptual metaphors in English and Vietnamese advertisements, namely through comparison and bilateral contrastiveness, and the author points out the similarities and differences in …
| NXB: 2011
Ký hiệu: 420.4 HU-N Metaphor | Chủ biên:  | Tác giả: Huỳnh Trung Ngữ
Ngày: 06/10/2015 | Quy cách: 120tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  Metaphor, 2011, Huỳnh Trung Ngữ;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Các loại hình ngôn ngữ
Nhà XB: Đại học và trung học chuyên nghiệp | NXB: 1982
Ký hiệu: 401 XT-N | Chủ biên:  | Tác giả: N. V. Xtankevich
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 158tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  Các loại hình ngôn ngữ, ngôn ngữ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Dẫn luận ngôn ngữ học
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2005
Ký hiệu: 495 NG-G | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 322tr, mh, 20cm | Còn lại: 192/192 | Cho mượn
Từ khóa:  Dẫn luận ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 3177 bản / 318 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...