NGÔN NGỮ
Sắp xếp theo:
[1] Biên dịch 1
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 BI-Ê Biên dịch 1 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 13tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Biên dịch 1
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Biên dịch 2
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 PH-I Biên dịch 2 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 13tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Biên dịch 2
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Biên dịch 2
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 BI-Ê Biên dịch 2 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 13tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Biên dịch 2
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Biên dịch 3
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 BI-Ê Biên dịch 3 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 13tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Biên dịch 3
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Biên dịch NC
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 BI-Ê Biên dịch NC | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 63tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Biên dịch NC
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Đọc nâng cao 1
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 KH-P Đọc 1 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 148tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đọc nâng cao 1, Đọc
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Đọc nâng cao 2
| NXB: 2008
Ký hiệu: 448.4 KH-P Đọc 2 | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 74tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đọc nâng cao 2, Đọc
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Hỗ trợ KT trong giảng dạy
| NXB: 2008
Ký hiệu: 407 KH-P | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 98tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hỗ trợ KT trong giảng dạy, KT trong giảng dạy
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] L' affaire du coffret
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2006
Ký hiệu: 442 MI- C | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Thời Chính
Ngày: 07/04/2016 | Quy cách: 73tr, mh, 20cm | Còn lại: 100/100 | Cho mượn
Từ khóa: L' affaire du coffret, học tiếng Pháp qua đài tiếng nói Việt nam
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Lý luận dạy học ngoại ngữ
| NXB: 2008
Ký hiệu: 407 KH-P | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 69tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lý luận dạy học ngoại ngữ, Lý luận
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 33 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]