NGÔN NGỮ
Sắp xếp theo:
[1] LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 HO-N Reading | Chủ biên:  | Tác giả: Hoài Nam | Lần mượn: 8
Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 235tr. : mh; 21.5*27.5cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hoài Nam, 2010, LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] TOEFL iBT m Reading Intermediate Level
Nhà XB: Tổng Hợp TPHCM | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.8 TR-O Reading | Lần mượn: 4
Ngày: 06/11/2015 | Quy cách: 264tr:ill:18,5x26 cm | Còn lại: 4/5 | Cho mượn
Từ khóa:  TOEFL iBT m Reading Intermediate Level,2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] TOEFL iBT m Writing Intermediate Level
Nhà XB: Tổng Hợp TPHCM | NXB: 2008
Ký hiệu: 420.8 TR-V Writing | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Đình Việt | Lần mượn: 6
Ngày: 06/11/2015 | Quy cách: 280tr:ill:18,5x26 cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa:  TOEFL iBT m Writing Intermediate Level,2008;Trần Đình Việt
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] an Appreciation Music Fourth Brief Edition
Nhà XB: McGraw Hill Companies Inc | NXB: 2002
Ký hiệu: 420.78 KA-R | Chủ biên:  | Tác giả: Roger Kamien
Ngày: 20/10/2015 | Quy cách: 405p. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Music an Appreciation Fourth Brief Edition, Music
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Key Words. Book 1: Starter
Nhà XB: Nhân Trí Việt | NXB: 2012
Ký hiệu: 420.4 NG-H | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 29/10/2015 | Quy cách: 444 : mh;20m | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Key, Book one, Book 1, word, Ielts, 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Key Words
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Speaking (New Edition) (kèm CD)
Nhà XB: TH-TP HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 HO-N Speaking | Chủ biên:  | Tác giả: Hoài Nam | Lần mượn: 4
Ngày: 03/11/2015 | Quy cách: 255tr: il:  | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Speaking,2010,Hoài Nam
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Writing (New Edition) (kèm CD)
Nhà XB: TH-TP HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 NG-H Writing | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương | Lần mượn: 2
Ngày: 03/11/2015 | Quy cách: 275tr: il: 21.5*27.5cm | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa:  LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Writing (New Edition),2010, Nguyễn Thị Thanh Hương
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Writing -Scrips & Answers
Nhà XB: TH-TP HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 NG-H Writing | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương | Lần mượn: 2
Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 63tr: il: 21.5*27.5cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa:  LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Writing -Scrips & Answers,2010, Nguyễn Thị Thanh Hương
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] LinguaForum Toefl iBT i - Listening Scripts & Answers ( New Edition)
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 HO-N Listening | Chủ biên:  | Tác giả: Hoài Nam | Lần mượn: 2
Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 79tr. : mh; 21.5*27.5cm | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hoài Nam,2010, LinguaForum Toefl iBT i - Listening Scripts & Answers New Edition)
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] LinguaForum Toefl iBT i - Speaking Scripts & Answers ( New Edition)
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2010
Ký hiệu: 420.8 HO-N Speaking | Chủ biên:  | Tác giả: Hoài Nam
Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 67tr. : mh; 21.5*27.5cm | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hoài Nam,2010, LinguaForum Toefl iBT i - Speaking Scripts & Answers New Edition)
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1926 bản / 193 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...