KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] Văn hoá Pháp
| NXB: 2008
Ký hiệu: 306.44 ST-R | Chủ biên:  | Tác giả: Ross Steele
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 191tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  Văn hoá Pháp
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2005
Ký hiệu: 321 LE- N | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 312tr, mh, 20cm | Còn lại: 150/150 | Cho mượn
Từ khóa:  Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] AN INVESTIGATION INTO LINGUISTIC EXPRESSIONS OF INTERPERSONAL MEANING IN ENGLISH AT GRADUATION CEREMONIES
The purpose of the study is to find out linguistic expressions of interpersonal meaning in English at graduation ceremonies. The model adopted for this paper is Halliday’s systemic functional linguistics (SFL), mainly, interpersonal function. The speeches at the commencement address are masterpieces that are well-known around the world. It is a potential source of interpersonal meanings with their own features. This paper explores the interpersonal meaning of mood, modality. The paper draws a conclusion that the Hallidayan approach can be applied to some extent to teaching and learning English.
Nhà XB: ĐHNN | NXB: 2016
Ký hiệu: 302.370 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Thị Thanh Hiệp
Ngày: 24/02/2017 | Quy cách: 70tr. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: LINGUISTIC EXPRESSIONS, ENGLISH AT GRADUATION CEREMONIES;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt
Nhà XB: Dân Tộc | NXB: 2011
Ký hiệu: 398.2 HO-H | Chủ biên: Hoàng Thị Thu Hường
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 411tr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt,"Đại Thử",Song Ngữ : Dao- Việt,Hoàng Thị Thu Hường,2011
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An
Nhà XB: Hà Nội | NXB: 2010
Ký hiệu: 398.2 TR-H | Chủ biên:  | Tác giả: Trịnh Hùng
Ngày: 30/03/2016 | Quy cách: 233tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An,Trịnh Hùng,2010
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] 30 NĂM SÓNG GIÓ Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008
Nhà XB: LAO ĐỘNG | NXB: 2010
Ký hiệu: 951.05 NG-B phần 3 | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Hiểu Ba
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 1023tr.; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 30 NĂM SÓNG GIÓ, Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] 30 NĂM SÓNG GIÓ Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008
Nhà XB: LAO ĐỘNG | NXB: 2010
Ký hiệu: 951.05 NG-B phần 1,2 | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Hiểu Ba
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 525tr.; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 30 NĂM SÓNG GIÓ, Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST.COM AND TUOITRE.VN
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.332 VO-N | Chủ biên:  | Tác giả: Võ Thị Hoàng Ngân
Ngày: 15/01/2016 | Quy cách: 86tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Võ Thị Hoàng Ngân, A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST;COM AND TUOITRE;VN, ECONOMIC NEWS, CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF THE EXPRESSIONS RELATING TO KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ IN TRUYEN KIEU BY NGUYEN DU AND IN ITS ENGLISH TRANSLATIONAL EQUIVALENTS BY MICHAEL COUNSELL
The thesis is conducted to study linguistic features of the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in Truyen Kieu by Nguyen Du and in Its English Translational Equivalents by Michael Counsell”. The aim of the study is to find out similarities and differences of the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in English and Vietnamese. Two main methods will be used in this study are descriptive and contrastive methods in both Vietnamese and English versions. By quantitative and qualitative analyzing 387 samples under study are words, phrases containing the expressions relating to Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in Truyen Kieu by Nguyen Du and the translational version. With the theoretical background, the structural features of these devices in Truyen Kieu and its translational version are identified and described with in-depth analysis of linguistic features. Moreover, the study also suggests some implications in learning a foreign language or translating a literary word as well as for further studies put forward. Through this study, there is an inseparable relationship between linguistics and fantastic literature to the large extend; stylistics and literature to the small extend. Furthermore, it also provides the teachers and learners with some useful techniques.
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.398.9 NG-P | Chủ biên:  | Tác giả: Ngô Thị Phụng
Ngày: 08/01/2016 | Quy cách: 85tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: NGÔ THỊ PHỤNG, A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF THE EXPRESSIONS RELATING TO KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ IN TRUYEN KIEU BY NGUYEN DU AND IN ITS ENGLISH TRANSLATIONAL EQUIVALENTS BY MICHAEL COUNSELL, LINGUISTIC FEATURES, KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, TRUYEN KIEU,
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] A STUDY OF THE PRAGMATIC FEATURES OF ENGLISH EUPHEMISM AND ITS COMMUNICATION FUNCTIONS IN EXPRESSING SEXUALITY
This thesis is aimed at investigating how English euphemisms are applied in communicative contexts. It has focused on the study of the pragmatic features of English euphemisms in expressing sexuality, mainly speech acts. Examples are taken from American movie extracts and literary works in relation to sexual language and conversational analysis is done to see how these pragmatic features have helped understanding the speaker’s communicative intension without mensioning unpleasant words or embarrassing expressions. This study also discusses the correlation between English euphemisms and their contexts. The findings of the study are hoped to uncover English euphemisms and direct expressions in the process of translating scripts for movies or literary works related to sexuality.
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.302 HU-L | Chủ biên:  | Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Lanh
Ngày: 07/01/2016 | Quy cách: 122tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: HUỲNH THỊ NGỌC LANH, A STUDY OF THE PRAGMATIC FEATURES OF ENGLISH EUPHEMISM AND ITS COMMUNICATION FUNCTIONS IN EXPRESSING SEXUALITY, COMMUNICATION FUNCTIONS, PRAGMATIC FEATURES
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 287 bản / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...