KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] Văn hoá Pháp
| NXB: 2008
Ký hiệu: 306.44 ST-R | Chủ biên:  | Tác giả: Ross Steele
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 191tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa:  Văn hoá Pháp
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Giao thoa văn hóa
| NXB: 2008
Ký hiệu: 306 GI-A | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 13tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Giao thoa văn hóa
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Kiểm tra đánh giá
| NXB: 2008
Ký hiệu: 371.27 NG-T | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 42tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kiểm tra đánh giá
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Kiểm tra đánh giá
| NXB: 2008
Ký hiệu: 371.27 KH-P | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 42tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kiểm tra đánh giá
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Kiểm tra đánh giá
| NXB: 2008
Ký hiệu: 371.27 KI-Ê THTiếng NC | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 103tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kiểm tra đánh giá
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Ứng xử văn hóa trong du lịch
| NXB: 2008
Ký hiệu: 306 ƯN-N | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 45tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ứng xử văn hóa trong du lịch, Ứng xử văn hóa, du lịch
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Văn hoá địa phương
| NXB: 2008
Ký hiệu: 307 KH-P | Chủ biên:  | Tác giả: Khoa Pháp
Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 24tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hoá địa phương, Văn hoá
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 7 bản