KHOA HỌC XÃ HỘI
Sắp xếp theo:
[1] BÀI GIẢNG CHỮ HÁN
| NXB: 2008
Ký hiệu: 495.1 ĐI-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đinh Thị Thủy
Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 146tr.; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: BÀI GIẢNG CHỮ HÁN, HÁN TỰ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Kinh doanh xuất nhập khẩu/国际贸易
Nhà XB: 中国商务 | NXB: 2007
Ký hiệu: 382 KI-N | Chủ biên:  | Tác giả: 商务部编写组
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 234tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh xuất nhập khẩu, 国际贸易, 4152793, xuất nhập khẩu
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Thanh toán quốc tế/ 商务国际合作
Nhà XB: 中国商务 | NXB: 2005
Ký hiệu: 382 TT-A | Chủ biên:  | Tác giả: 杜奇华 卢进勇
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 289tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thanh toán quốc tế, 商务国际合作, 4152803
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 3 bản