KINH TẾ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST.COM AND TUOITRE.VN
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.332 VO-N | Chủ biên:  | Tác giả: Võ Thị Hoàng Ngân
Ngày: 15/01/2016 | Quy cách: 86tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Võ Thị Hoàng Ngân, A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST;COM AND TUOITRE;VN, ECONOMIC NEWS, CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Business Advantage Stusent's book Intermediate
| NXB: 2002
Ký hiệu: 332 KO-A Stusent's book Intermediate | Chủ biên:  | Tác giả: Almut Koester, Anggela Pit.....
Ngày: 23/03/2016 | Quy cách: 191tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Business Advantage, Business, Advantage
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Business Advantage Stusent's book Upper- Intermediate
| NXB: 2002
Ký hiệu: 332 HA-M Stusent's book Upper- Intermediate | Chủ biên:  | Tác giả: Michael Handford, Matin Lisboa....
Ngày: 23/03/2016 | Quy cách: 191tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Business Advantage, Business, Advantage
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Business Venture - Workbook
Nhà XB: Oxford University Press | NXB: 2009
Ký hiệu: 420.8 BA-R Workbook | Chủ biên:  | Tác giả: Roger Barnard- Jeff Cady
Ngày: 03/11/2015 | Quy cách: 72tr:ill: | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Business Venture - Workbook, 2009,Roger Barnard- Jeff Cady
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM
Nhà XB: ĐHNN | NXB: 2014
Ký hiệu: 336.3 VO-T | Chủ biên:  | Tác giả: Võ Thị Trâm
Ngày: 01/06/2017 | Quy cách: 80tr. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Commercial Correspondence
| NXB: 2013
Ký hiệu: 332 PH-N | Chủ biên:  | Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Như
Ngày: 23/03/2016 | Quy cách: 87tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Commercial Correspondence, Thư tín Thương mại
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
Nhà XB: HÀ NỘI | NXB: 2004
Ký hiệu: 335 ĐI-H
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 138tr. : mh; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM, VIỆT NAM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] Đông Á hội nhập : lộ trình chính sách thương mại hướng đến mục tiêu tăng trưởng chung
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 2004
Ký hiệu: 337.59 Đô-A | Chủ biên:  | Tác giả: Kathie Krumm, Homi Kharas
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 255tr. : mh :20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đông Á hội nhập : lộ trình chính sách thương mại hướng đến mục tiêu tăng trưởng chung, Kathie Krumm, Homi Kharas,2004
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Economics Principles & Tools
Nhà XB: McGraw - HillCompanies, Inc | NXB: 2001
Ký hiệu: 330 CL-G | Chủ biên:  | Tác giả: Arthur O'sullivan
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 799p. : ill; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Economics Principles & Tools, Economics, Arthur O'sullivan
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] English for international tourism 2 student’s book
Nhà XB: Oxford University Press | NXB: 2008
Ký hiệu: 332 WA-R | Chủ biên:  | Tác giả: Robin Walker, Keith Harding
Ngày: 01/10/2015 | Quy cách: 143p. : ill; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: English international tourism, student
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 37 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]