TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI
Nhà XB: THANH NIÊN | NXB: 2003
Ký hiệu: 181 DO-C | Chủ biên:  | Tác giả: Doãn Chính...[Và Những Người Khác]
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 346tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI, TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI, TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN
Nhà XB: TRI THỨC | NXB: 2014
Ký hiệu: 181 SA-E | Chủ biên:  | Tác giả: Edward Wadie Said
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 527tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Giáo trình tâm lý học đại cương
Nhà XB: ĐH Sư phạm | NXB: 2005
Ký hiệu: 158 NG-U | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Ngày: 06/04/2016 | Quy cách: 230tr, mh, 20cm | Còn lại: 164/164 | Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tâm lý học đại cương,Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Giáo trình tâm lý học đại cương
Nhà XB: Đại học sư phạm | NXB: 2005
Ký hiệu: 155 NG- U | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 230tr, mh, 20cm | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tâm lý học đại cương
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[5] Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2005
Ký hiệu: 155 LE- N | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 521tr, mh, 20cm | Còn lại: 186/186 | Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình Triết học Mác - Lênin,Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[6] Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2003
Ký hiệu: 101 HO-T | Chủ biên:  | Tác giả: Hoàng Văn Tuệ, Hồ Diệu Thúy | Lần mượn: 1
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 489tr, mh, 20cm | Còn lại: 132/132 | Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh,Hoàng Văn Tuệ
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[7] Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2005
Ký hiệu: 101 LE- N | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Minh Nghĩa, Trịnh Thị Bảy | Lần mượn: 2
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 256tr, mh, 20cm | Còn lại: 105/106 | Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Lê Minh Nghĩa, Trịnh Thị Bảy
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[8] LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
Nhà XB: ĐẠI HỌC TỔNG HỢP | NXB: 2003
Ký hiệu: 181 NG-P | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Gia Phu
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 291tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM, TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[9] Lôgích học / Phan Trọng Hoà.
Nhà XB: Thuận Hoá | NXB: 2003
Ký hiệu: 160 | Chủ biên:  | Tác giả: Phan Trọng Hoà.
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 196tr.:nh;20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lôgích học
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[10] Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang.
Nhà XB: Đại học quốc gia Hà Nội | NXB: 2002
Ký hiệu: 111.85 ĐÔ-K | Tác giả: Đỗ Văn Khang
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 268Ttr. : mh :15cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Mỹ học đại cương, Đỗ Văn Khang,2002
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 24 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]