TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
Sắp xếp theo:
[1] Tâm lý khách du lịch/旅游心理学
Nhà XB: 北京大学 | NXB: 2006
Ký hiệu: 158 TÂ-M | Chủ biên: 
Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 100tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý khách du lịch, 旅游心理学, du lịch, 4152093
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản