TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI, TRUNG CỔ, TRIỂT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
Sắp xếp theo:
[1] ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI
Nhà XB: THANH NIÊN | NXB: 2003
Ký hiệu: 181 DO-C | Chủ biên:  | Tác giả: Doãn Chính...[Và Những Người Khác]
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 346tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI, TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI, TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN
Nhà XB: TRI THỨC | NXB: 2014
Ký hiệu: 181 SA-E | Chủ biên:  | Tác giả: Edward Wadie Said
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 527tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
Nhà XB: ĐẠI HỌC TỔNG HỢP | NXB: 2003
Ký hiệu: 181 NG-P | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Gia Phu
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 291tr.; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM, TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[4] Tư tưởng giải thoát Trong triết học Ấn Độ
Nhà XB: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA | NXB: 2008
Ký hiệu: 181 DO-C | Chủ biên:  | Tác giả: Doãn Chính
Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 202tr.; 20cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tư tưởng giải thoát Trong triết học Ấn Độ, triết học Ấn Độ, Tư tưởng giải thoát;
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 4 bản