TỔNG QUÁT
Sắp xếp theo:
[1] Cẩm nang thiết kế Website
Nhà XB: NXB HÀ NỘI
Ký hiệu: 005.72 ELI | Chủ biên:  | Tác giả: Nhốm Tác Giả Elicom
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 299tr. : mh; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cẩm nang thiết kế Website, thiết kế Website
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[2] Microsoft Word 2000 thực hành và ứng dụng từ căn bản đến chuyên sâu/ Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài.
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1999
Ký hiệu: 005.3 NG-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân
Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 944tr. : mh; 25cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Microsoft Word 2000 thực hành và ứng dụng từ căn bản đến chuyên sâu, Nguyễn Tiến, Đặng Xuân, Microsoft Word, thực hành và ứng dụng từ căn bản đến chuyên sâu
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

[3] Ngôn ngữ báo chí
Ký hiệu: 079 BU-N | Chủ biên:  | Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn
Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 68tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngôn ngữ báo chí, báo chí
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 3 bản