NHỮNG TỔ CHỨC TỔNG QUÁT VÀ BẢO TÀNG HỌC
Sắp xếp theo:
[1] A DISCOURSE ANALYSIS OF ENGLISH AND VIETNAMESE ARTICLES ON VIETNAM'S SOVEREIGNTY OVER EAST SEA ISLANDS
| NXB: 2015
Ký hiệu: 420.68 NG-N | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Hữu Yến Nhi
Ngày: 14/01/2016 | Quy cách: 88tr. : mh; 30cm | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nguyễn Hữu Yến Nhi, A DISCOURSE ANALYSIS OF ENGLISH AND VIETNAMESE ARTICLES ON VIETNAM'S SOVEREIGNTY OVER EAST SEA ISLANDS
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên

Tìm thấy: 1 bản