Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

American History

Ngày: 13/11/2015 | Quy cách: 951p. : ill; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2007
Chủ biên: 
Tác giả:
 Alan Brinkley
Quy cách: 951p. : ill; 30cm 
Ngày:
 13/11/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa:  American History,Twelfth Edition,2007,Alan Brinkley, BR-A
 
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Chuyên khảo
Vị trí: Tiếng Anh tham khảo 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn