Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long HN

Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 462tr. : mh; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Hà Duy Biển
Quy cách: 462tr. : mh; 25cm 
Ngày:
 22/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: 2010,Hà Duy Biển,hà nội, thăng long, 1000, nhân vật, con người, từ 1856,
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn