Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

20 Nhà văn, nhà văn hóa Việt thế kỷ XX

Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 370tr. : mh; 20cm | Số lượng: 3  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Phong Lê
Quy cách: 370tr. : mh; 20cm 
Ngày:
 22/10/2015 
Còn lại:
 3 Chỉ đọc
Từ khóa: 2010, Phong Lê, 20 Nhà văn, nhà văn hóa, Việt nam, thế kỷ XX, 20
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Văn học Việt Nam
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn