Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

An Analysis of Linguistic Features of Vietnameseand English Welcoming Expressions in Conference Context

Ngày: 15/10/2015 | Quy cách: 46tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2012
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Lê Diên Vi
Quy cách: 46tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 15/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: An Analysis of Linguistic Features of Vietnameseand English Welcoming Expressions in Conference Context, Linguistic
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Luận văn Sinh viên
Vị trí: Luận văn sinh viên 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn