Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

" 200 đơn vị từ vựng tiếng anh chuyên ngành dành cho sinh viên quốc tế học năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN"

Ngày: 14/10/2015 | Quy cách: 52tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2013
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trần Thị Tuyết Ngân
Quy cách: 52tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 14/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Trần Thị Tuyết Ngân, 2013, tiếng anh, tiếng anh QTH, năm hai, tiếng anh năm hai, từ vựng
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Luận văn Sinh viên
Vị trí: Luận văn sinh viên 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn