Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

An Nam chí lược / Lê Tắc.

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 581tr;mh;20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2002
Chủ biên: Lê Tắc.
Tác giả:
 Lê Tắc
Quy cách: 581tr;mh;20cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: An Nam chí lược
 
Lĩnh vực: Địa lý và Lịch sử  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn