Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Translation Studies An Integrated Approach

Ngày: 17/04/2016 | Quy cách: 166tr.; 20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 1995
Chủ biên: 
Tác giả:
 Mary Snell- Hornby
Quy cách: 166tr.; 20cm 
Ngày:
 17/04/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa:  Translation Studies An Integrated Approach, Translation Studies
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn