Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Văn học hiện đại Thái Lan

Ngày: 14/04/2016 | Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2009
Tác giả:
 
Quy cách: 200tr. : mh; 30 x 20cm 
Ngày:
 14/04/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại Thái Lan,ความสุขของกะทิ, Thái Lan, Văn học Thái Lan;
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Thái
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn