Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A Lifetime of Labor

Ngày: 30/10/2015 | Quy cách: 1967p. : ill; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 1990
Chủ biên: 
Tác giả:
 Daniels, Arlence Kaplan
Quy cách: 1967p. : ill; 25cm 
Ngày:
 30/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Lifetime, Labor, 1990, Arlence Kaplan Daniels
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Văn học Nước ngoài
Vị trí: Văn học nước ngoài Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn