Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

75 Reading an Anthology

Ngày: 30/10/2015 | Quy cách: 464p. : ill; 20cm | Số lượng: 2  | Năm XB: 2001
Chủ biên: 
Tác giả:
 Burcemi, Santi
Quy cách: 464p. : ill; 20cm 
Ngày:
 30/10/2015 
Còn lại:
 2 Chỉ đọc
Từ khóa: 75 Reading an Anthology, 75 Reading, Anthology, Santi Burcemi, 2001
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Văn học Nước ngoài
Vị trí: Văn học nước ngoài Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn