Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Bút ký một người đọc sách

Ngày: 22/10/2015 | Quy cách: 485tr. : mh; 20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2009
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Chí Hoan
Quy cách: 485tr. : mh; 20cm 
Ngày:
 22/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: 2009, Nguyễn Chí Hoan, bút ký, nhật ký
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Văn học Việt Nam
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn