Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Applications. Communication : for personal and professional contexts / James Payne ; Diana Carlin

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 525tr. : mh; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2001
Chủ biên: 
Tác giả:
 Payne, James, 1950-
Quy cách: 525tr. : mh; 25cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Applications, Communication, for personal and professional contexts, James Payne, Diana Carlin
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Chuyên khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn