Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

AN INVESTIGATION INTO LOSS AND GAIN IN MEANING OF CLASSIC REFERENCE OF TRUYEN KIEU IN ITS ENGLISH TRANSLATION VERSION

Ngày: 14/01/2016 | Quy cách: 60tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trà Thị Thùy Dung
Quy cách: 60tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 14/01/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Trà Thị Thùy Dung, AN INVESTIGATION INTO LOSS AND GAIN IN MEANING OF CLASSIC REFERENCE OF TRUYEN KIEU IN ITS ENGLISH TRANSLATION VERSION,
 
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận vă Thạc sĩ 4 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn