Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A STUDY ON POLITENESS STRATEGIES IN THE CONVERSATIONS OF THE COURSE BOOKS “NEW CUTTING EDGE” BY PETER MOOR, SARAH CUNNINGHAM AND JANE COMYNS CARR, PUBLISHED BY LONGMAN IN 2005

Ngày: 05/01/2016 | Quy cách: 83tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Hoàng Thị Thanh Huyền
Quy cách: 83tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 05/01/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: A STUDY ON POLITENESS STRATEGIES IN THE CONVERSATIONS OF THE COURSE BOOKS “NEW CUTTING EDGE” BY PETER MOOR, SARAH CUNNINGHAM AND JANE COMYNS CARR, PUBLISHED BY LONGMAN IN 2005, HO-H
This thesis focuses on politeness strategies proposed by Brown and Levinson with references to both English and Vietnamese. This is a study focus on the aspect of semantics features of the conversations using politeness strategies in the course book ―new cutting edge‖. The findings are discussed and serve as a basis to put forward some implications for English teaching.  
Lĩnh vực: Văn học và Tu từ học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận vă Thạc sĩ 4 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn