Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Hát bả trảo - hò đưa linh

Ngày: 04/03/2016 | Quy cách: 335tr. : mh; 20cm | Số lượng: 2  | Năm XB: 2011
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trương Đình Quang
Quy cách: 335tr. : mh; 20cm 
Ngày:
 04/03/2016 
Còn lại:
 2 Chỉ đọc
Từ khóa: Hát bả trảo - hò đưa linh, Trương Đình Quang
 
Lĩnh vực: Nghệ thuật  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Văn học Việt Nam
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn