Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A study of stylistic devices in the all-time top 100 songs charted by billboard

Ngày: 02/03/2016 | Quy cách: 54tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trần Hoàng Phi
Quy cách: 54tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 02/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Trần Hoàng Phi, A study of stylistic devices in the all-time top 100 songs charted by billboard, stylistic devices
 
Lĩnh vực: Nghệ thuật  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn Sinh viên
Vị trí: Luận văn sinh viên 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn