Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

AN INVESTIGATION INTO REPETITION IN ENGLISH AND VIETNAMESE CHILDREN SONG

Ngày: 15/01/2016 | Quy cách: 74tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lâm Bích Phương
Quy cách: 74tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 15/01/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: AN INVESTIGATION INTO REPETITION IN ENGLISH AND VIETNAMESE CHILDREN SONG, Lâm Bích Phương, CHILDREN SONG, SONG
 
Lĩnh vực: Nghệ thuật  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận vă Thạc sĩ 4 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn