Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Chân dung nước Mỹ (Portrait of the USA)

Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 105tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 George Clack
Quy cách: 105tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 25/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Chân dung nước Mỹ, Portrait of the USA, nước Mỹ
 
Lĩnh vực: Nghệ thuật  
Chuyên ngành: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn