Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Dẫn luận ngôn ngữ học

Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 322tr, mh, 20cm | Số lượng: 192  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
Quy cách: 322tr, mh, 20cm 
Ngày:
 31/03/2016 
Còn lại:
 192 Cho mượn
Từ khóa:  Dẫn luận ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
 
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Có thể mượn