Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Đối thoại Lý Quang Diệu

Ngày: 27/10/2015 | Quy cách: 13x20.5cm | Số lượng: 2  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Tom Plate
Quy cách: 13x20.5cm 
Ngày:
 27/10/2015 
Còn lại:
 2 Chỉ đọc
Từ khóa:  Đối thoại Lý Quang Diệu;Tom Plate
 
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Chuyên khảo
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn