Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Tìm hiểu 399 câu hỏi lịch sử văn hóa VN, tập 1

Ngày: 19/10/2015 | Quy cách: 510tr. : mh; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2011
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lê Huy Hòa
Quy cách: 510tr. : mh; 25cm 
Ngày:
 19/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: 2011,văn hóa, lịch sử văn hóa, 399, hỏi đáp, Lê Huy Hòa
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn