Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

an Appreciation Music Fourth Brief Edition

Ngày: 20/10/2015 | Quy cách: 405p. : ill; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2002
Chủ biên: 
Tác giả:
 Roger Kamien
Quy cách: 405p. : ill; 30cm 
Ngày:
 20/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Music an Appreciation Fourth Brief Edition, Music
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Tham khảo
Vị trí: Tiếng Anh tham khảo 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn