Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

An Analysis Of English And Vietnamese Simple sentences In The Light Of Word Grammar

Ngày: 09/10/2015 | Quy cách: 83tr:30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2006
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trần Thị Thùy Oanh
Quy cách: 83tr:30cm 
Ngày:
 09/10/2015 
Còn lại:
 1 | Lần mượn: 3 | Ghi chú:  Chỉ đọc
Từ khóa:  An Analysis Of English And Vietnamese Simple sentences In The Light Of Word Grammar,Trần Thị Thùy Oanh,2006
 
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ:
Lần mượn: 3
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận văn Thạc sĩ 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn