Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

An Investigation into Linguistic Features of Metaphor use in English and Vietnamese Advertisements

Ngày: 06/10/2015 | Quy cách: 120tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2011
Chủ biên: 
Tác giả:
 Huỳnh Trung Ngữ
Quy cách: 120tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 06/10/2015 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa:  Metaphor, 2011, Huỳnh Trung Ngữ;
The thesis aims at investigating conceptual metaphors in English and Vietnamese advertisements, namely through comparison and bilateral contrastiveness, and the author points out the similarities and differences in …  
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ:
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận văn Thạc sĩ 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn