Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A contrative study on modal makers of weak possibility in english and vietnamese

Ngày: 09/10/2015 | Quy cách: 76tr. : ill; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2011
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Thị Tuyết
Quy cách: 76tr. : ill; 30cm 
Ngày:
 09/10/2015 
Còn lại:
 0 | Lần mượn: 3 | Ghi chú:  Chỉ đọc
Từ khóa: A contrative study on modal makers of weak possibility in english and vietnamese, vietnamese, english, Nguyễn Thị Tuyết, 2011
This thesis titled “A Contrastive Study on Modal Markers of Weak Possibility in English and Vietnamese” studies the linguistic features of Modal Markers of WP in English and Vietnamese. The methods ….  
Trách nhiệm:  
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ:
Lần mượn: 3
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận văn Thạc sĩ 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Hết sách cho mượn  
Sách sẽ trả gần nhất: