Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)

Ngày: 09/11/2015 | Quy cách: 235tr. : mh; 21.5*27.5cm | Số lượng: 5  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Hoài Nam
Quy cách: 235tr. : mh; 21.5*27.5cm 
Ngày:
 09/11/2015 
Còn lại:
 5 | Lần mượn: 8 | Ghi chú:  Cho mượn
Từ khóa: Hoài Nam, 2010, LinguaForum Toefl iBT i- Reading (New Edition)
 
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Lần mượn: 8
Loại: Chuyên khảo
Vị trí: Tiếng Anh tham khảo 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Có thể mượn