Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

TOEFL iBT m Reading Intermediate Level

Ngày: 06/11/2015 | Quy cách: 264tr:ill:18,5x26 cm | Số lượng: 5  | Năm XB: 2008
Tác giả:
 
Quy cách: 264tr:ill:18,5x26 cm 
Ngày:
 06/11/2015 
Còn lại:
 4 | Lần mượn: 4 | Ghi chú:  Cho mượn
Từ khóa:  TOEFL iBT m Reading Intermediate Level,2008;
 
Lĩnh vực: Ngôn ngữ  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Lần mượn: 4
Loại: Chuyên khảo
Vị trí: Tiếng Anh tham khảo 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Có thể mượn