Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An

Ngày: 30/03/2016 | Quy cách: 233tr. : mh :20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trịnh Hùng
Quy cách: 233tr. : mh :20cm 
Ngày:
 30/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: 1000 Câu Hát Đưa Em Ở Long An,Trịnh Hùng,2010
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Văn học Việt Nam
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 2 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn